Απορρίφθηκε η πρόταση για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Ναυπάκτου!

21.11.09 Leave a Comment


Η Αναπτυξιακή Ναυπάκτου πριν λίγο καιρό μετατράπηκε σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί προγράμματα όπως το δημοφιλές "Βοήθεια στο Σπίτι". Έτσι στο διαγωνισμό που προκήρυξε η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας η ΑΝ.ΝΑ. υπέβαλε φάκελο.

Η προχειρότητα όμως με την οποία η ΑΝ.ΝΑ. συμπλήρωσε τον φάκελο ήταν τέτοια που οδήγησε σε απόρριψη της πρότασης του Δήμου Ναυπάκτου!


Σύμφωνα με το Πρακτικό τής Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού, ο φάκελος
της Κοινωφελούς Αναπτυξιακής Ναυπάκτου ΑΝ.ΝΑ. βρέθηκε ελλιπέστατος και κατά
συνέπεια απορρίφθηκε.

Στο Πρακτικό αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας συγκεκριμένα αναφέρεται: «Η Επιτροπή αποσφράγισε το πακέτο
της επιχείρησης στο οποίο βρέθηκαν οι εξής ελλείψεις: Α) Δεν υπάρχει
ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος που να περιλαμβάνει πρωτότυπα και αντίγραφα.
Β) Δεν έχουν προσκομισθεί σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους η οικονομική
και τεχνική προσφορά. Γ) Είναι εσφαλμένος ο αριθμός των ωφελουμένων. Δ) Έχει
προσκομισθεί λάθος εγγυητική επιστολή...». «Απορρίπτεται ο φάκελος»,
αναφέρει το πρακτικό.

Πρόκειται για παραλήψεις στοιχειώδεις, για πράγματα που γνωρίζουν όλοι όσοι
εμπλέκονται επαγγελματικά με υποβολή προτάσεων. Παραλήψεις που δημιουργούν
ερωτηματικά για τις πραγματικές δυνατότητες της Αναπτυξιακής Ναυπάκτου.

0 σχόλια »

Leave your response!